Meniu

Logo
EN

Nuo 2018 m. sausio 1d. atliekų apskaita yra vykdoma per GPAIS sistemą. Tai daryti įpareigoja 2017 m. spalio 5 d. LR Aplinkos ministerijos patvirtintas įsakymas Nr. D1-819 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių“ pakeitimas nuo 2018 m. sausio 1d. atliekų apskaita bus vykdoma per GPAIS sistemą.

Pagal šio įstatymo II skyriaus „Atliekų susidarymo apskaita“ 6 punktą, atliekų susidarymo apskaitą GPAIS turi vykdyti įmonės:

6.1. privalančios gauti TIPK arba taršos leidimą ir kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų ir (ar) daugiau nei 6 tonos nepavojingųjų atliekų;
6.2. kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro nepavojingųjų atliekų (išskyrus pavojingas komunalines atliekas) ir (ar) daugiau nei 12 tonų nepavojingųjų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos mišrios komunalinės atliekos, atliekų sąraše pažymėtos kodu 20 03 01);
6.3. atliekančiostransporto priemonių techninę apžiūrą ir remontą;
6.4. turinčios 10 ir daugiau darbuotojų bei vykdančios žmonių ir (ar) gyvūnų sveikatos priežiūros ir (ar) vaistinių, ruošiančių ir (ar) parduodančių vaistus, veiklą, kai šios veiklos vykdymo metu susidaro atliekos;
6.5. kurių veikloje susidaro alyvos atliekos;
6.6. vykdančios statybų darbus;
6.7. vykdančios maisto gamybos ir prekybos veiklą ir kuriuose per metus susidaro daugiau nei 5 tonos viešojo maitinimo ar vartoti netinkamų maisto produktų atliekų;
6.8. pakuotes savoms reikmėms sunaudojantys gamintojai ir importuotojai, privalantys vykdyti pakuočių apskaitą.

 

UAB „Ecoservice projektai“ siūlo:

Prieš vykdant atliekų vežimą, atsiranda prievolė kurti vežimo lydraštį per GPAIS sistemą. Nesukūrus šio lydraščio, nebus galima išvežti atliekų. Kad nesutriktų darbai ir atliekos būtų sklandžiai išvežamos iš jūsų objekto, UAB „Ecoservice projektai“ palankiomis sąlygomis siūlo teikti GPAIS administravimo paslaugą.