Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

UAB „Ecoservice“, juridinio asmens kodas 123044722, buveinės adresas: Gariūnų g. 71, Vilnius, Lietuva, tel. Nr.: + 370 800 53533, el. p.: duomenuapsauga@ecoservice.lt (toliau – Ecoservice, Bendrovė) supranta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi mūsų klientams, tiekėjams, partneriams bei kitiems asmenims, kurių asmens duomenis tvarko (toliau – duomenų subjektai), todėl imasi visų būtinų priemonių tam, kad užtikrintų kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir teisių įgyvendinimą.

Šiame privatumo pranešime pateikiame visą informaciją apie tai, kaip mūsų veikloje yra tvarkomi asmens duomenys, įskaitant informaciją apie asmens duomenų tvarkymo tikslus bei teisinius pagrindus, kokie duomenys yra renkami ir toliau tvarkomi, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turite bei kur galite kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar visais kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Privatumo pranešimas yra parengtas remiantis šiais teisės aktais:

 • Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau– BDAR arba Reglamentas);
 • 2018 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas nr. XIII-1426 (toliau- ADTAĮ);
 • 2004 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas Nr. IX-2135;

Kaip renkame jūsų duomenis?

Priklausomai nuo mūsų bendradarbiavimo pobūdžio, mes tvarkome asmens duomenis:

 • Gautus tiesiai iš duomenų subjekto (Jūsų), pvz. kai atsiunčiate mums užklausas ar pranešimus nurodytais kontaktais, pasirašote su mumis paslaugų teikimo ar bendradarbiavimo sutartis, ar atsiunčiate mums savo gyvenimo aprašymą kandidatuojant į laisvas darbo vietas;
 • kurie yra generuojami, kai Jūs naudojatės mūsų paslaugomis, pvz., kai naudojatės mūsų tinklu ir paslaugomis, t. y. skambinate telefonu, siunčiate trumpąją žinutę (SMS), lankotės mūsų interneto svetainėse, el. programėlėje ir kt.;
 • kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pvz., esant pagrindui, iš kitų įstaigų ar bendrovių pvz. atliekant paslaugas pagal paslaugų teikimo sutartis su savivaldybėmis arba rajonų atliekų tvarkymo centrais. Taip pat iš bankų, viešai prieinamų registrų, kredito biurų (pvz. UAB „Creditinfo“), draudimo bendrovių.

Kaip apsaugome jūsų duomenis?

Siekiant užtikrinti pavojų atitinkančio lygio saugumą tvarkant duomenis, Ecoservice yra įgyvendinusi tinkamas technines ir organizacines priemones. Bendrovė, parinkdama ir įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones duomenų tvarkymo saugumui užtikrinti vadovaujasi:

Kam teikiame jūsų duomenis?

Duomenims tvarkyti Ecoservice pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina atitiktį BDAR ir tokį patį asmens duomenų saugumo lygį, koks yra nustatytas Ecoservice asmens duomenų apsaugos politikoje.

Pateikiame Ecoservice pasitelktų duomenų gavėjų kategorijų sąrašą:

 • įstatymų numatyta tvarka valstybės institucijos: Valstybinė mokesčių inspekcija, Sodra, Darbo birža, Aplinkosaugos departamentas ir Aplinkos apsaugos agentūra, savivaldybės ir savivaldybių įmonės, ir kt.;
 • duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainių administravimo ir susijusias paslaugas teikiančios, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės;
 • buhalterinės apskaitos, archyvavimo, fizinės ir/ar elektroninės apsaugos, turto valdymo ir/ar kitas verslo paslaugas teikiančios įmonės;
 • Subrangovai;
 • antstoliai, teisines ir/ar skolų išieškojimo paslaugas teikiantys subjektai, finansinių auditus atliekančios įmonės;
 • teisėsaugos institucijos pagal jų pateiktą prašymą arba mūsų iniciatyva, jei yra įtarimų, kad buvo įvykdyta nusikalstama veika, taip pat teismai ir kitoms ginčų nagrinėjimo institucijos; mokesčių administratoriai.

Duomenų nepateikimo pasekmės

Jūs turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau jūsų asmens duomenų pateikimas yra reikalingas ir būtinas šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti, todėl Jums nepateikus savo asmens duomenų, Ecoservice gali nepavykti įgyvendinti išvardytų tikslų.

Kokias teises turite ir kaip galite jomis pasinaudoti?

Vadovaujantis BDAR nuostatomis, Jūs, kaip duomenų subjektas galite pasinaudoti šiomis teisėmis:

 1. Teisė susipažinti su asmens duomenimis. T. y. pateikti prašymą suteikti informaciją, ar jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jeigu asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su tvarkomais jūsų asmens duomenimis.
 2. Teisė ištaisyti asmens duomenis. T. y. pateikti prašymą ištaisyti Jūsų asmens duomenis jei nustatote, kad mūsų tvarkomi asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs.
 3. Teisė ištrinti duomenis (teisė „būti pamirštam“). y. pateikti prašymą ištrinti Jūsų asmens duomenis jei manote, kad jūsų duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai.
 4. Teisė apriboti duomenų tvarkymą. T. y. Pateikti prašymą apriboti (sustabdyti) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai, pvz., jūs prašote ištaisyti jūsų asmens duomenis (kol tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, jūs pareiškėte nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ir kt.
 5. Teisė į duomenų perkėlimą. T. y. pateikti prašymą perkelti jūsų asmens duomenis, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, perkelti jums ir (arba) kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.
 6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu. T. y. išreikšti nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kai duomenys yra tvarkomi teisėto intereso arba viešojo intereso teisiniu pagrindu.
 7. Teisė reikalauti, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio jums kyla teisinės pasekmės arba kuris panašiu būdu jums daro didelį poveikį;
 8. Teisė bet kuriuo metu atšaukti mums duotus sutikimus, dėl asmens duomenų tvarkymo, pvz. dėl tiesioginės rinkodaros.

Savo teises galite įgyvendinti:

 1. Siunčiant mums laisvos formos prašymą el. pašto adresu duomenuapsauga@ecoservice.lt. Prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu arba prie prašymo turi būti pateikta asmens dokumento kopija patvirtinta notaro, tam, kad galėtume įsitikinti jūsų tapatybe.
 2. Siunčiant prašymą registruotu paštu, adresu Gariūnų g. 71, Vilnius prašymas turi būti pasirašytas. Prie prašymo turi būti pridėta jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija patvirtinta notaro.

Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir kiti duomenys pageidaujamos formos ryšiui palaikyti, informacija apie tai, kokią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti.

Atsakymą į Jūsų prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.

Kur galite kreiptis dėl klausimų, susijusių su asmens duomenimis?

Jei dėl šiame privatumo pranešime pateiktos informacijos ar Jūsų asmens duomenų apsaugos ir Jūsų teisių įgyvendinimo Ecoservice iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į Ecoservice duomenų apsaugos pareigūną, bet kuriuo Jums patogiu būdu:

Jei nepavyks surasti abejoms pusėms tinkamo sprendimo, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, adresu: L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštu: ada@ada.lt.

Slapukai

Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote svetainėje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), kad jums nereikėtų jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau,  bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę.

Sužinoti, kokie slapukai naudojami šiame puslapyje ir kaip juos valdyti galite sužinoti kiekvieno puslapio slapukų kontrolės skydelyje.

Kokiais tikslais ir kokius asmens duomenis tvarkome?
Duomenų tvarkymo tikslasDuomenų tvarkymo teisinis pagrindasDuomenų kategorijosDuomenų saugojimo trukmė
Sutarčių vykdymasBDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas – sutarties vykdymasFizinių asmenų vardas, pavardė, asmens kodas,  kontaktinis telefonas, koordinatės, aptarnavimų istorija, adresas, užsakoma paslauga, su paslaugų vykdymu susijusi informacija. Juridinių asmenų sutartį pasirašiusio asmens vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys.10 metų po sutarties pasibaigimo
Sąskaitų faktūrų administravimasBDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas – teisinė prievolėSąskaitose faktūrose – vardas, pavardė, adresas, el. paštas, telefono numeris.10 metų
Skolų administravimasBDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas – sutarties vykdymas

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas – teisinė prievolė
Vardas, pavardė, skolos suma, asmens kodas arba gimimo data, registracijos adresas, objekto adresas, telefono numeris, el. paštas. Juridinio asmens kontaktinio asmens informacija10 metų
Žalų administravimas, draudiminiai įvykiaiBDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas – teisinė prievolė

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas
Vardas, pavardė, atsiskaitomoji sąskaita, kontaktinė informacija, informacija apie sugadintą turtą, draudimo bendrovės informacija10 metų
Mobiliosios programėlės administravimasBDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas – sutikimasNaudotojo vardas, pavardė, programėlės atsisiuntimo data.Kol vartotojas neišsitrina programėlės
Klientų sąskaitų savitarnos administravimasBDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas – sutarties vykdymasVardas, pavardė, tel. nr., vartotojo paskyros pavadinimas, pateiktų sąskaitų mokėjimų istorija5 metai po paskutinio vartotojo prisijungimo
Klientų prašymų, pažeidimų, skundų nagrinėjimasBDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas – sutarties vykdymasFizinio asmens  vardas, pavardė, asmens kodas ar gim. data, adresas, tel. nr. ir/ar el.p., rašte pateikiama informacija. Juridinio asmens atstovo vardas, kontaktiniai duomenys, kita rašte pateikiama informacija5 metai nuo skundo pateikimo dienos
Klientų skambučių aptarnavimo centro veiklaBDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas – sutikimas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas – sutarties vykdymasSkambučio metaduomenys, skambinančiojo vardas, pavardė, kontaktai, skambučio turinys, darbuotojo vardas1 metai
Kandidatų į laisvas darbo pozicijas atrankaBDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas – sutikimas

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas
Duomenų subjektai, trečiosios šalys (atrankų agentūros, internetinių svetainių duomenų bazės, viešai prieinamų interneto puslapių informacija (LinkedIn)), kandidato užpildyta anketa, pokalbio gyvai ir telefonu užfiksuota informacija popierinėje versijoje, rekomendacijos rašytine, popierine ir elektronine forma1 metus po atrankos pasibaigimo;

Įdarbintiems kandidatams – iki darbo sutarties pabaigos
Pasiūlymų ir reklamų  siuntimas klientams ir kitiems suinteresuotiems asmenimsBDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas – sutikimas

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas  interesas
Vardas, pavardė, el. paštas ir /arba tel. nr.Iki sutikimo atšaukimo
Vaizdo stebėjimas, įmonės turto apsaugos, bei nusikaltimų prevencijos tikslaisBDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisinėtas interesasVaizdo kamerų fiksuojamas vaizdas14 dienų
Įmonės tinklapių ir socialinių tinklų administravimasBDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesasUžklausų pildymo formos,  vardas, pavardė, el. paštas, adresas, socialiniuose tinkluose pateikiamos nuomonės ir komentaraiJūsų užklausos pateiktos per el. formas yra saugomos 5 metus nuo užklausos išsprendimo. Socialiniuose tinkluose pateikiamos nuomonės ir komentarai nėra trinami.
Rinkodaros pranešimų siuntimas, pvz. reklaminių pranešimų ir informacijos apie taikomas nuolaidas pateikimas, savo rinkos, klientų, paslaugų (įskaitant ir jūsų nuomonės apie paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą) vertinimas, naujienlaiškių siuntimas, klientams ir kitiems suinteresuotiems asmenims
BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas – sutikimas;
BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas įmonės interesas (šis pagrindas taikomas tik įmonės klientams)
Vardas, pavardė, el. paštas ir / arba tel. Nr.Iki sutikimo atšaukimo;

12 mėnesių nuo paskutinio įmonės paslaugos įsigijimo